Σύντομα Διαθέσιμο!
Ροή Ειδήσεων
Ένα άγνωστο βιβλίο.Τά σημεία τών καιρών. Οδηγίες επιβίωσης. Πνευματική προετοιμασία. Ιερός ναός Παναγίου Τάφου

Ένα άγνωστο βιβλίο.Τά σημεία τών καιρών. Οδηγίες επιβίωσης. Πνευματική προετοιμασία. Ιερός ναός Παναγίου Τάφου

(Σημ.συντάκτη): Τό μικρό αυτό βιβλιαράκι βρέθηκε στά χέρια μου από άγνωστη πηγή, καί δέν αναγράφει ημερομηνία ούτε άλλες λεπτομέρειες εκτός από αυτά πού γράφει στό εξώφυλλο.Προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει τυπωθεί πρίν το 2000, καί είναι πολύ επίκαιρο γιά τίς μέρες μας... Δεν γνωρίζω εαν υπάρχει κάπου στό διαδίκτυο, (μετά από μιά γρήγορη έρευνα δέν βρήκα στοιχεία), αλλά μέσα του με μιά ειλικρινή καί προσεκτική παρατήρηση θα βρείτε τούς εαυτούς μας απροετοίμαστους, και εξαρτημένους από μάταια πράγματα...

Τό αντιγράφω πρός πληροφόρηση πάντα πρός δόξαν Θεού.

1.ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Τό ζήτημα τής έλευσης τού αντιχρίστου καί τής δευτέρας Παρουσίας τού Κυρίου, δέν είναι ή πρώτη φορά πού απασχολεί τήν ανθρωπότητα. Κατά καιρούς, διάφορα ουράνια φαινόμενα, σημαδιακές ημερομηνίες, πολέμοι καί φυσικές καταστροφές, έκαναν τούς ανθρώπους νά πιστεύουν ότι πλησίαζε τό πλήρωμα τού χρόνου. Δέν ήταν όμως έτσι τά πράγματα, διότι έλειπαν κάποια κομμάτια τού πάζλ.

Σήμερα πού τά κομμάτια τού πάζλ, άρχισαν νά συμπληρώνονται, ό άνθρωπος αδιαφορεί. "Όταν δέιτε νά γίνονται αυτά, να γνωρίζεται ότι είναι κοντά ή βασιλεία τού Θεού... προσέχετε δέ τούς εαυτούς σας, μήπως οί καρδιές σας γίνουν βαριές από κραιπάλη καί μέθη καί από μέριμνες βιοτικές καί σάς έρθη ξαφνικά ή μέρα εκείνη" (Λουκάς, κα'34).

Τό πρώτο από τά σημεία τών καιρών είναι ή προφητεία τού Ιεζεκιήλ. "Ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, καί θέλω σάς αναβιβάσει εκ τών τάφων σας, θέλω σάς φέρει είς τήν γή τού Ισραήλ" (λζ'12). Ή διασπορά τών Εβραίων έγινε τό 70 μ.Χ επί Τίτου. Τό σημείο επαληθεύεται μέ τήν επιστροφή τών Εβραίων στήν Παλαιστίνη, τό 1948. Ή δεύτερη προφητεία, ότι ή Ιερουσαλήμ θά ξαναγίνει Εβραική, επαληθεύεται καί αυτή μέ τόν πόλεμο των έξι ημερών, κατά τήν πετρελαική κρίση τού 1973.Τό σημαντικότερο όμως από τά σημεία τών καιρών είναι ή ευρεία κυκλοφορία τού αριθμού χξς΄ μέ τήν μορφή τού γραμμωτού κώδικού συστήματος (barcode system).

Όπως όλοι θά γνωρίζετε πλέον εάν αποκωδικοποιηθούν οί γραμμές τού συστήματος αυτού, τότε τά τρία ζεύγη γραμμών πού βρίσκονται αρχή, μέση, καί τέλος ενός προιόντος μέ barcode αντιστοιχούν στά τρία εξάρια. Καθώς τό οικονομικό σύστημα τού πλανήτη ελέγχεται από τούς άθεους αντίχριστους, κάθε υλικό αγαθό πού διακινείται σήμερα, φέρει τήν σφραγίδα τού ονόματος του αρχηγού τους διά τού γραμμωτού κωδικού συστήματος."Και ποιεί πάντες, μικρούς καί μεγάλους, πλούσιους καί πτωχούς, ελεύθερους καί δούλους, νά έχουν χάραγμα επί τής δεξιάς χειρός ή επί τό μέτωπο αυτών. Καί δέν δύναται νά αγοράσει ή να πωλήσει ό μή έχων τό χάραγμα τού θηρίου ή τόν αριθμό τού ονόματος αυτού. Εδώ είναι αναγκαία ή σοφία. Ό έχων νού ας υπολογίσει τόν αριθμό τού θηρίου. Αριθμός ανθρώπου είναι. Καί ό αριθμός αυτού χξς'." (Αποκάλυψη ιγ')Χωρίς νά θέλουμε νά εσχατολογήσουμε ή αλήθεια είναι ότι τό σύστημα τού χαράγματος στόν άνθρωπο δέν θά εφαρμοστεί από μιά μέρα στήν άλλη αλλά θά υπάρξει μιά ομαλή μετάβαση πρός αυτό. Ήδη βρίσκεται σέ εξέλιξη ένα ηλεκτρονικό ελεγχόμενο οικονομικό σύστημα, τό οποίο έχει ώς στόχο, τήν απόσυρση τών χρημάτων, τόν έλεγχο τών συναλλαγών καί τήν εξοικίωση τού κοινού έ πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές, αγορές καί πληρωμές, έξυπνες κάρτες κ.τ.λ.

Επόμενος σταθμός είναι ή εμφάνιση τών νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων οί οποίες θά περιέχουν τό γραμμωτό κωδικα barcode, καθώς καί ένα παγκόσμιο προσωπικό αριθμό γία κάθε πολίτη. Όποιος δέν τίς λάβει δέν θά μπορεί να συναλλάσεται.(Χρειάζεται προσοχή στήν χρονική στιγμή πού θά επιλεγεί γιά τήν προώθηση τών νέων ταυτοτήτων, καθώς αυτό ενδέχεται νά γίνει μετά από τήν αναστάτωση πού θά προκαλέσει μιά ελληνο-τουρκική σύρραξη, παρά τήν θετική έκβαση, τήν οποία μάς προλέγει ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, μέ την παρέμβαση τού ξανθού γένους.)

Το μεταβατικό αυτό λοιπόν στάδιο τό οποίο βρίσκεται σέ εξέλιξη, προδιαγράφει μέ ακρίβεια τήν πορεία πρός τό τελικό χάραγμα -στό δεξί χέρι ή τό μέτωπο - με αποτέλεσμα τήν εξοικίωση τού πολίτη μέ αυτό καί τήν αποδοχή του ώς μία φυσιολογική τεχνολογική εξέλιξη.Όσοι δεχόμαστε τόν Ιησού Χριστό ώς κύριο καί Θεό μας, δέν πρέπει νά λάβουμε τόν αριθμό τού θηρίου , ούτε σέ μορφή ταυτότητας, ούτε αργότερα στό χέρι ή στό μέτωπο, μέσω ενός συστήματος υποδορίου μικροπομπού (1watt), πού θά λειτουργεί ώς ταλαντωτής, ώστε τό άτομο νά εντοπίζεται οπουδήποτε καί εαν βρίσκεται μέσω δορυφορων καί computer. Ή παραπάνω λέξη, βάση τόυ λατινικού αριθμογραμματικού συστήματος (πολλαπλάσια τού 6), αντιστοιχεί στόν αριθμό 666

C=18O=90M=78P=96U=126T=120E=30R=108

Μέ τήν επικύρωση τής συνθήκης Σένγκεν από τήν Ελληνική βουλή τον Μάρτιο τού 1997, εγκαθιδρύεται καί επίσημα πλέον, ένα αστυνομικό καθεστώς (πού αφορά ολόκληρη τήν Ευρώπη) καί δημιουργούνται οί προυποθέσεις κατάργησης καί τών στοιχειωδών εγγυήσεων γιά τήν πρόστασία τού πολίτη.Όποιοσδήποτε κοινοτικός νόμος θεσπίζεται στίς Βρυξέλλες, υπερισχύει τού αντίστοιχου εθνικού, δίνοντας στό Ελληνικό Σύνταγμα, ιστορικό χαρακτήρα.! Παράλληλα παρέχεται ή εξουσία γιά τήν καταστολή οποιασδήποτε ενέργειας, ενάντια στήν έκδοση τών νέων ταυτοτήτων.

Όσον αφορά τό ηλεκτρονικό φακέλωμα, μέ τήν εν λόγω συνθήκη, δημιουργείται καί ή τεχνολογική προυπόθεση καί ή νομική επιβολή γιά τήν πλήρη αστυνόμευση, μέσα από ένα γιγαντιαίο σύστημα αποθήκευσης πληροφοριών. Έχει ήδη εγκατασταθεί στά περίχωρα τού Στρασβούργου, ένας κεντρικός υπέρ-υπολογιστής, στόν οποίο ή κάθε εθνική αστυνομία έχει καταχωρήσει στοιχεία πού αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους αλλά καί όπλα, κλεμμένα αυτοκίνητα, κ.τ.λ. Τό σύστημα εξελιχτηκε μέ συνεργασία τής γερμανικής SIEMENS και τής γαλλικής "Μπούλ". Παράλληλα στό πλαίσιο τής S.I.S (Schengen Information System), όπως είναι ευρύτερα γνωστό, εγκαθιστάται καί ένα νέο πρόγραμμα μέ τόν κωδικό "Σειρήνα", τό οποίο επιτρέπει τήν άμεση σύνδεση τών αστυνομικών αρχών μιάς χώρας μέ τούς ξένους συνεργάτες τους. Υπάρχει λοιπόν ή τεχνολογική υποδομή γιά τήν ηλεκτρονική αστυνόμευση, ή οποία επεκτείνεται όχι μόνο στά πολιτικά, ιδεολογικά ή θρησκευτικά φρονήματα αλλά καί στήν προσωπική ζωή τών πολιτών.

Όχι απλά βαδίζουμε αλλά ήδη βρισκόμαστε μέσα στόν νεοσκοταδισμό. Ή Αποκάλυψη τού Ιωάννη καί οί Άγιοι Πατέρες μάς πληροφορούν ότι κάτα τούς έσχατους καιρούς, ό άνθρωπος θά φτάσει στό σημείο νά βρίσει ανοιχτά τόν Θεό. Με τήν δημιουργία κλωνοποιημένων "ανθρώπων" - κάτι πού αποκρύπτεται αν καί έχει ήδη επιτευχθεί στά σιωνιστικά εργαστήρια γενετικής, ώστε μέσω αυτών νά διωχθούν οί Χριστιανοί πού θά αρνηθούν τό χάραγμα - ό άνθρωπος υποπίπτει στήν χειρότερη ύβρις πρός τόν Θεό. Πάει νά πάρει τη θέση τού ίδιου τού Θεού καί επεμβαίνει στούς κώδικες ισσοροπίας τής φύσης. Αυτή είναι ή βρισιά κάτα τού Πνέυματος τού Αγίου, διότι τό ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ είναι αυτό πού ποιεί καί δημιουργεί. "Δια τούτο σάς λέω, πάσα αμαρτία και βλασφημία συγχωρείται στούς ανθρώπους, ή δέ τού Πνεύματος βλασφημία δέν συγχωρείται στούς ανθρώπους" (Ματθαίος ιβ' 30) και λίγο πιό κάτω λέει : "γεννήματα εχιδνών, πώς μπορείτε να πείτε αγαθούς λόγους αφού είστε όντα πονηρά" (Ματθαίος ιβ'31-34)

Ό ευαγγελιστής Ματθαίος, μέσα από τούς κώδικες τής Καινής Διαθήκης, μάς πληροφορεί ότι κάποιοι ανάμεσα μας είναι γεννήματα εχιδνών καί όχι τού κόσμου τούτου. Τό ίδιο μάς πληροφορεί καί ό ευαγγελιστής Ιωάννης : "φανερά είναι τά τέκνα τόυ Θεού καί τού διαβόλου" (Α' Ιωάννου γ' 10) καί : "καί προσκύνησαν αυτόν όλοι οί κάτοικοι της γής, τών οποίων τό όνομα δέν είναι εγεγγραμμένο στό βιβλίο τής ζωής τού Αρνίου τού Εσφαγμένου απο καταβολής κόσμου". (Αποκάλυψη ιγ' 8).

Τά γεννήματα εχίδνων, οί υιοί τής απώλειας, αυτοί τών οποίων τό όνομα δέν είναι εγεγγραμμένο στό βιβλίο τού αρνίου, είναι αυτοί πού θά δεχθούν τό χάραγμα τού θηρίου. Από αυτούς θά προέρχονται οί κλωνοποιημένοι "άνθρωποι", οί οποίοι θά λειτουργούν σάν ζώα, άν καί θά μοιάζουν μέ ανθρώπους ("καί τά πρόσωπα αυτών θά είναι σάν τά πρόσωπα τών ανθρώπων" αποκάλυψη θ' 7) διότι θά έχουν μέν ψυχή, όχι όμως καί πνεύμα. Τό πνεύμα τό δίνει μόνο ό Θεός καί ή ώρα πού ό Θεός θά επέμβει , είναι πλέον κοντά, καθώς ό άνθρωπος μπαίνει στήν περίοδο τής μεγάλης αποστασίας.Καί κατά τήν περίοδο αυτή, μάς προαναγγέλεται ή δύσκολη θέση πού θά βρεθούν τά μέλη τών οικογενειών αναμεταξύ τους κάθως θά διχαστούν και θα αποχωριστούν - προκειμένου νά κρατήσουν τήν πίστη τους - ή ακόμη καί θά προδοθούν μεταξύ τους. "Θά χωριστούν ό πατέρας κατά του υιού καί ό υιος κατά του πατέρα, ή μητέρα κατά τής κόρης καί ή κόρη κατά τής μητέρας, ή πεθερά κατά τής νύφης καί ή νύφη κατά τής πεθεράς" και : "θα παραδοθείτε δε και από γονείς και αδελφούς καί απο συγγενεις και φίλους". (Λουκάς ιβ' 53 & κα' 16)

Ένα άλλο σημαντικό σημείο τών καιρών, τό οποίο θά επαληθευτεί επί τών ημερών του, είναι τό στήσιμο τόυ ναού τού Σολομώντα γιά τρίτη φορά. Ό ναός ό οποίος έχει ήδη μερικώς προκατασκευαστεί με τους πολύτιμους λίθους τού παρελθόντος, θά στηθεί στό σημείο όπου σήμερα βρίσκεται τό τέμενος τού Ομάρ.Στούς μυστικούς κύκλους τών επίλεκτων σιωνιστών, εκκολάπτεται ό "ηγέτης" μέ τόν τίτλο Δαν Στέλλαρ, όπου στά ελληνικά σημαίνει "πεφωτισμένος". Τό όνομα Στέλλαρ δίνει άθροισμα 666, ενώ ή λέξη Δαν υποδηλώνει τήν φυλή από τήν οποία κατάγεται. Έχει μυηθεί από τό αρχιραβινείο στή σκοταδιστική στοά τής μεγάλης δρυός, ενώ ή πρώτη μέρα τής επταετίας του, θά είναι μέρα κατά τήν οποία τό Ισραήλ θά υπογράψει συνθήκη για προστασία ως μέλος, μέ τά δέκα κέρατα, τά δέκα βασικά μέλη τής Ε.Ο.Κ. "Ημείς εκάμομεν συνθήκη μετά του θανάτου καί συνεφωνήσαμεν μετά τού Άδου" (Ησαίας κη' 15) και : "λαοί πολλοί καί έθνη ισχυρά θέλουσι ελθεί διά νά ζητσοσιν τόν Κύριον τών δυνάμεων έν Ιερουσαλήμ καί νά εξιλεώσουσι τό πρόσωπον τού Κυρίου. Ούτω λέγει ό Κύριος τών δυνάμεων. Εν ταίς ημέρες εκείνας δέκα άνδρες εκ πασών των γλωσσών τών εθνών θέλουσι πιάσει σφιγκτά τό κράσπεδον ενός Ιουδαίου, λέγοντες.. θέλουμε υπάγει με σας. Διοτι ηκούσαμεν ότι ό Θεός είναι μέ σας." (Ζαχαρίας η' 23) "καί τά δέκα κέρατα πού είδες, δέκα βασιλείς είναι, οί οποίοι δέν βασίλεψαν ακόμη αλλά θά λάβουν μίαν ώρα εξουσία μαζί μέ τό θηρίο" (Αποκάλυψη ιζ' 12)Ό καθένας ας επιλέξει μέ βάση τή συνείδηση του.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣΑπό αρχαιοτάτων χρόνων, οί διάφορες σκοτεινές δυνάμεις, προσπαθοούν νά εξαφανίσουν τό ελληνικό γένος καί τόν Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Ή αιώνια διαμάχη όμως μεταξύ τού καλού καί τού κακού τείνει να λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις στίς ημέρες μας.

Πρός διατήρηση τού εκλεκτού αλεξίνοου ελληνικού γένους καί πρός υπεράσπιση τών πνευματικών του ιδανικών, καλείται τό κάθε άτομο νά κρίνει καί νά αξιολογήσει μόνο του, συγκρίνοντας τά σημεία τών καιρών από τήν Αγία Γραφή, τήν Αποκάλυψη καί τούς Πατέρες τού Χριστιανισμού. Εάν ή λογική του, τού επιβεβαιώσει τα ως άνωθεν αναφερόμενα, τότε άς εφαρμόσει τά κάτωθι γραφόμενα, τά οποία αφορούν μόνο ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Χξς'Βάσει τών τελευταίων γεγονότων αλλά καί τής γενικότερης αρνητικής γεωπολιτικής κατάστασης στόν πλανήτη, αναφέρονται τα κάτωθι, τά οποία παρακαλείται νά αντιμετωπιστούν ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΛΟΓΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ.Όσοι Ορθόδοξοι Έλληνες αποφασίσουν νά αρνηθούν τίς νέες ταυτότητες - στίς οποίες ή ομολογία θά γίνεται μέσω τής υπογραφής - μέ τό γραμμωτό κωδικό σύστημα (barcode) καί τόν προσωπικό αριθμό γιά κάθε πολίτη, καί αργότερα τό χάραγμα τού θηρίου στό δεξί χέρι ή στό μέτωπο, είναι αναγκασμένοι νά αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαβίωσης μακριά από τίς πόλεις.

Οργανώστε καταφύγια (π.χ. αγροικίες) σέ υψόμετρο 500-1000 μέτρων, μακριά από δημόσιους δρόμους (ή ραδιενέργεια έχει τήν ιδιότητα νά νά κατακάθεται σέ υψόμετρο εώς 500 μέτρων). Παράλληλα μεριμνήστε γιά εναλλακτικούς τρόπους μετοίκησης σέ φυσικά καταφύγια (π.χ. σπηλιές), σέ περίπτωση διώξεως σας από τόν αρχικό τόπο διαβιώσεως. Τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης τού αντιχρίστου - μετά τήν ανάσταση τών Αγίων Προφητών, Ηλία καί Ενώχ - αρχίζουν οί χειρότεροι διωγμοί κατά τών Χριστιανών, στήν ιστορία τής ανθρωπότητας. "Και πλανά τούς κατοίκους επί τής γής..." (Αποκάλυψη ιγ').

Για άλλη μια φορά οι Έλληνες, οι οποίοι δεν θα πλανηθούν, καλούνται να υπεερασπίσουν τίς ζωές τους, στά όρη, τίς σπηλιές καί τις σχισμές τών βράχων.Εν όψει τεχνητής ελλείψεως τροφίμων και λόγω περιπτώσεως πυρηνικής η τοξικής απειλής, καλούνται οί πολίτες να αποθηκεύσουν αυτογενή μή υβριδιακά σπέρματα - σπόρους γεωργικών προιόντων, για σπορά σέ έκτακτη ανάγκη. Αυτογενή ντόπιοι σπόροι συνήθως δεν πωλούνται σέ καταστήματα γεωπονικών ειδών αλλά βρίσκονται μόνο σέ γεωργούς οί οποίοι δεν χρησιμοποίησαν ακόμη αντιστοιχους υβριδιακούς. ΠΡΟΣΟΧΗ, οι υβριδιακοί σπόροι είναι ανίκανοι για δεύτερη αναπαραγωγή, ενω ταυτόχρονα ή έπιβίωση τους εξαρτάται απο εκτεταμένη χρήση φαρμάκων καί λιπασμάτων. Αυτό οφείλεται στόν κατά εξακολούθηση εκφυλισμό καί τίς γενετικές αλλαγές πού έχουν υποστεί στά ινστιτούτα αναπαραγωγής.

Καλούνται οί πολίτες να εκμεταλευτούν απο τώρα τά εδάφη τους, αγροκτήματα κ.λ.π. φυτεύοντας δέντρα που κάνουν καρπούς με υψηλή περιεκτικότητα πρωτείνων (καρυδιές, αμυγδαλιές, καστανιές, κ.τ.λ.). ΠΡΟΣΟΧΗ, μήν φυτεύετε υβριδιακά φυτά πού έχουν υποστεί εκφυλιστικές γενετικές αλλαγές σέ γεωπονικά ινστιτούτα, διότι έχουν μικρό όριο ζωής, είναι ευπρόσβλητα από ασθένειες και απαιτούν φάρμακα καί λιπάσματα. Καλούνται όι γεωργοί καί οι πολίτες να καταργήσουν τίς μονοκαλλιέργιες πού είναι ευπρόσβλητες σε ασθένειες και να προβούν σε πολυκαλλιέργιες πολλών ειδών, που αντιστέκονται στις ασθένειες και δημιουργούν πλήρη αυτονομία προιόντων για επιβίωση.

Μήν δίνετε στατιστικά στοιχεία αριθμού ζώων ή ύψους παραγωγής σέ συνεταιρισμούς και δημόσιες υπηρεσίες η τράπεζες, διότι καταχωρούνται για προγραμματισμό υποχρεωτικής χρήσεως υβριδιακών σπερμάτων γεωργίας και κτηνοτροφίας. Καλούνται οί κτηνοτρόφοι νά διατηρούν πολλά είδη ζώων συγχρόνως, διότι ή συμβίωση των διαφορετικών μικροβιολογικών οργανισμών του κάθε είδους, δημιουργεί αλληλοπροστασία απο ασθένειες και μηδενίζει τήν χρήση φαρμάκων. Μην τρέφετε τα ζώα με τεχνητές ζωοτροφές διότι εκφυλίζονται βιολογικά.

Καλείται ή κάθε ελληνική οικογένεια, νά διατηρεί από τώρα ζεύγη ζώων αιγοπροβάτων, κ.τ.λ. και να εκπαιδευθεί στήν διατροφή καί αναπαραγωγή τους, εκτός τών αστικών περιοχών, σέ συνεργασία μέ τούς κατοίκους χωριών, που θα αναλάβουν επί αμοιβής τη φροντίδα των ζώων, εως ότου μετοικίσουν μονίμως στήν ύπαιθρο. Τα ζώα θα πρέπει νά είναι αυτόχθονης ράτσας για να ανθίστανται στίς ασθένειες.Επίσης καλούνται οι πολίτες να αναπτύξουν στό μεγιστο τη μελισσοκομία με αυτόχθονα γένη μελισσών, εν όψη παντελούς ελλείψεως τεχνητών σακχάρων, λόγω σχεδιαζόμενης διαλύσεως τής βιομηχανικής παραγωγής.

Εν όψη διαλύσεως των δικτύων ύδρευσης, λόγω ελλέιψεως εισαγομένου πετρελαίου κινητήρων τών υδραγωγείων και λόγω διαλύσεως τής παραγωγής ηλεκτρισμού πού τροφοδοτεί ηλεκτροκινητήρες υδραγωγείων, μάθετε τρόπους συλλογής νερού από την υγρασία της ατμόσφαιρας, π.χ. αναρτημένο κοίλο οριζόντιο αδιάβροχο ύφασμα πού συσσωρεύει τήν υγρασία τής νύχτας, κατά τήν μέθοδο τών βεδουίνων τής ερήμου. Μάθετε επίσης τρόπους αφαλατώσεως θαλασσινού νερού , μέσω ψύξεως τών υδρατμών του ύστερα απο βρασμό. Εντοπίστε πηγές σέ ορεινά εδάφη και σημειώστε τις στον προσωπικο σας χάρτη, μεγάλης λεπτομέρειας.

Εξοπλισθείτε με πλήρη σειρά εργαλείων γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, ξυλουργίας, σιδηρουργίας, και μηχανολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης, ή μικρών ατμομηχανών. Σε συνεργασία μέ μηχανολόγους ή εμπειρικούς μηχανικούς μάθετε να κατασκευάζετε και να επισκευάζετε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη ανεμογεννητριών, ατμογεννητριών, καί κινητήρων εσωτερικής καύσης, πού μέ ρύθμιση τών καρμπυρατέρ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αλκοόλες (αντί πετρελαίου-βενζίνης), ή αέριο μεθάνιο πού παράγςεται από την στεγανή αναερόβια - χωρίς οξυγόνο - σήψη απορριμάτων, βόθρων, καί φύλλων τού δάσους. Εν όψη αποκλεισμού εισαγωγής πετρελαιοειδών, μάθετε να παρασκευάζετε αλκοόλες - οινόπνευμα ή ξυλόπνευμα από σακχαρούχους καρπούς φυτών (σύκα, σταφύλια, κοκκινογούλια, κ.τ.λ.) για φωτισμό και για χρήση καυσίμων σέ τροποποιημένους κινητήρες εσωτερικής καύσης , κατά το παράδειγμα τών ενόπλων δυνάμεων της Βραζιλίας που χρησιμοποιούν οινόπνευμα ζαχαροκάλαμων αντί πετρελαίου.

Καταστρώστε οικογενειακά σχέδια έκτακτης ανάγκης για μακροχρόνια παραμονή στήν ύπαιθρο, σέ περίπτωση εκκενώσεως τής πόλης πού κατοικείτε, λόγω αποκλεισμού τροφοδοσίας προιόντων, ηλεκτρισμού, νερού, κ.τ.λ. Κάνετε ασκήσεις επιβιώσεως στήν ύπαιθρο με την οικογένεια σας, κατά τήν διάρκεια σαββατοκύριακου η διακοπών. Προσδιορίστε ακριβώς : μεταφορικό μέσο, συρόμενο τρέιλορ, δρομολόγιο, απόθεμα καυσίμων μεταφοράς, σκηνή, πηγές νερού, εδάφους σποράς γεωργικών προιόντων, εδάφους φυτεύσεως δενδρων,εδάφους διαβιώσεως ζώων, σκεύη ανάγκης, αποθέματα ειδών ένδυσης, αποθέματα διατροφής ενός έτους, αποθέματα ιατρικής περίθαλψης, ιατρικά καί χειρουργικά εργαλεία όπως καί εγχειρίδια χρήσεως, εργαλεία και ανταλλακτικά μηχανολογικού εξοπλισμου, εγχειρίδια θεραπευτικής βοτανολογίας, πρόβλεψη γιά ηλικιωμένους και παιδιά, γραφική ύλη, βιβλία γιά...πνευματική επιβίωση, μουσικά όργανα γιά συναισθηματική επιβίωση καί ενθουσιασμό.

Ή υπαίθρια επιβίωση είναι εξοντωτική και απαιτεί την συνεργασία αρκετών ατόμων συγγενικών η μη οικογενειων. Ξυπνήστε τό νεκρό ένστικτο επιβίωσης σας, διότι προοριζόμαστε για τελική συρρίκνωση καί ολική γενοκτονία.Σταματήστε τίς εκτρώσεις και τα αντισυλληπτικά μέτρα και μεγιστοποιήστε την τεκνογονία της υπό συρρίκνωση ελληνικής φυλής. Μήν αφήσετε την πλαστή χλιδή καί άνεση των αστικών περιοχών ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΝΩΤΙΣΟΥΝ!!.Μην εμπιστεύεστε τούς πολιτικούς και θρησκευτικούς σας ηγέτες, διότι σας ξεγελάνε με ψεύδη, είναι ενταγμένοι στην μασωνία και είναι μόνο κατ'επιφαση πατριώτες του προεκλογικού μπαλκονιού.ΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ή σχέση μας μέ τόν Ιησού Χριστό πρέπει νά είναι σχέση ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ. Κατά τό μυστήριο της βάπτισης - το πρώτο μυστήριο τής ζωής ενός ανθρώπου - τελείται μία έκπλυση καί αναίρεση του προπατορικού αμαρτήματος, διά τής τρίτης κατάδυσης είς τό καθαρτήριο ύδωρ, ("βάπτισμα μετανοίας είς άφεσιν αμαρτιών" Μάρκος α'4) και υποδηλώνεται η μετάβαση απο το ανθρώπινο επίπεδο στο Θεικό. Είναι σφράγισμα αιωνίου σωτηρίας. Μήν τό αναιρέσετε με το σφράγισμα τού αντιχρίστου.Το δεύτερο μυστήριο τής Εκκλησίας είναι τό ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ. Στην παραβολή των "Δέκα Παρθένων" ή διατήρηση τού ελαίους στις λυχνίες των συνετών Παρθένων, συμβολίζει την διατήρηση του χρίσματος τού ελαίους τού Αγίου Μύρου (Ματθαίος κε' 25). Όπως το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε στούς Αποστόλους εκχύοντας των τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, κάτι πού δηλώνεται και απο τα λόγια τού Ιερέα πού τελεί τό Μυστήριο.. (σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου..). Όσοι λάβουν τό χάραγμα, ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.Ή επικοινωνία τού πνεύματος με το Πνεύμα-Ιησού, ή Θεία Εξομολόγηση και ή Θεία Κοινωνία είναι τά ΠΡΩΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ. " Ό τρώγων μου τήν σάρκα και πίνων μου τό αίμα έχει ζωήν αιώνιον καί εγώ αναστήσω αυτόν τήν εσχάτη ημέρα" (Ιωάννης στ' 54).Λαμβάνοντας τήν Θεία Κοινωνία, ΑΦΥΠΝΙΖΟΜΑΣΤΕ και με επίγνωση διατηρούμε μέσα μας τό Θείο στοιχείο, ώστε και στον ύπνο καί στόν ξύπνιο, εν γνώσει, εν αγνοία, να υπάρχει ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ! Διότι λαμβάνοντας και εκπέμποντας τήν ΘΕΙΚΗ αυτή ενέργεια, οι ευτελείς αρνητικές δυνάμεις δεν μπορουν να μας αγγίξουν.!Πρίν απο την Θεία Κοινωνία καλύτερα είναι να νηστέψουμε τό μίσος, την κακία, και τόν εγωισμό απο τις καρδιές μας. Αυτό είναι τό κλειδί.Ή πραγματική προετοιμασία για τους έσχατους καιρούς , ξεκινάει μέσα απο τήν καρδιά. Ή καρδιά είναι ή έδρα τού Πνεύματος τού Αγίου και όπου πάει τό Πνεύμα το Άγιο, ό τόπος καθαγιάζεται απο τον ίδιο τόν Ιησού.Το μηνυμα τής Αποκάλυψης του Ιωάννου είναι ένα μήνυμα ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ, καθώς πέραν τών θλίψεων και των διωγμών, εμείς ώς Χριστιανοί Ορθόδοξοι, δευτέρα παρουσία Ιησού Χριστού αναμένουμε και επαναφορά στήν αγγελική μας φύση. Ένα απο τα δώρα του Θεού πρός τον άνθρωπο είναι ή ικανότητα της διάκρισης.Ας ζητήσουμε απο τον Ιησού να μας φωτίζει, ώστε να διακρίνουμε την αλήθεια απο το ψέμα. Και μην ξεχνάτε ότι εαν μείνουμε απο τρόφιμα, θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Εαν μείνουμε απο γνώση και αγάπη, θα φάει ό ένας τόν άλλον.Ό Χριστός να είναι μαζί σας.
08.jpg

"Καί ιδού έρχομαι γρήγορα. Μακάριος ό τηρών τούς λόγους τής προφητείας τού βιβλίου τούτου." (Αποκάλυψη κβ' 7).
Δημοσκόπηση
Ποιός είναι ο λόγος που επισκέφθεστε το Έλευσις Ελλήνων;;;:
Email: [email protected]
Η ομάδα της Έλευσις Ελλήνων σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας! Ακολουθήστε μας!
Έλευσις Ελλήνων
Εάν θέλετε και εσείς να μπείτε στην ομάδα μας και να μας βοηθήσετε στο έργο μας από οποιοδήποτε πόστο, μην διστάσετε να μας το ζητήσετε στο email [email protected]

Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα μας και τις τλευταίες μας δραστηριότητές μας παρακαλούμε εγγραφείτε στην Mailing List του "Έλευσις Ελλήνων" και θα σας ενημερώνουμε με e-mail!
© 2014 www.eleysis-ellinwn.gr, all rights reserved